Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Развод по хрестьянски

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производството за развод по взаимно съгласие?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред Районния съд по постоянния им адрес.

Формираната обща воля или съгласието трябва да е непоколебимо (категорично и окончателно) и сериозно (обмислено предварително и мотивирано от важни причини).

Как се доказат тези правни изисквания на практика?

На първо място, общата воля трябва да е обективирана под формата на споразумение, което да съдържа решение относно следните въпроси:

1/ къде ще живеят децата, кой съпруг ще упражнява родителските права, въпроси свързани с личните отношения и издръжката на децата;
2/ въпроси свързани с имуществените отношения – ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и прочие;
3/ ще има ли промяна във фамилните имена

Трябва да знаем, че съдът винаги дава възможност ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, да се отстранят недостатъците в определен срок, който е от така наречените ,,преклузивни” срокове .

Важно е да знаете, че ако с вашия съпруг/а сте решили да се разведете и единият от двамата е в чужбина и не желае да се върне, няма как да се изпълнят законовите изисквания за развод по взаимно съгласие.
Именно по този начин съдът се убеждава в  непоколебимостта и сериозността на съпрузите, като и двамата трябва да се явят ЛИЧНО  в съдебното заседание и отново категорично да потвърдят, че решението им да прекратят брака е взаимно, сериозно и непоколебимо.

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие.

Ако гореказаното е изпълнено и ако предварително сключеното споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.

Значи ли това че вече съм развед/на?

Решението трябва да се постанови в 1-месечен срок от датата, на която е приключило разглеждането на делото. Ако искането за прекратяване на брака е уважено, последното  не подлежи на обжалване.

Обикновено съпрузите искат да получат заверен препис от решението за развод, който може да им служи пред държавната администрация и трети лица.

По аргумент за противното, при недопускане на развода,  двамата съпрузи заедно може да обжалват решението.

Какви са предимствата на развод по взаимно съгласие

  • по-бързо, по-икономично, по-безболезнено
  • предпочитано, ако имате деца – в това производство не се събират доказателства за прекратяване на брачната връзка и децата няма да бъдат травмирани от участието им в съдебно заседание
  • ценните за вас неща – права върху децата, имуществени отношения, издръжка се решават от съпрузите предварително, а не от съда, както е в производството по исков ред
  • цената на развод по взаимно съгласие е значително по-ниска

Цена развод по взаимно съгласие – разходи и адвокатски хонорар

Ако ползвате адвокат за вашето бракоразводно дело, адвокатският хонорар обикновено варира от 500 до 800 лв.

Таксата, която следва да се заплати при подаване на молбата e 25.00 лв. по сметката на Районния съд.
При допускане на развода следва да се заплати допълнителна такса, не по – голяма от 50.00 лева.
В зависимост от това, дали в споразумението се решават имуществени отношения или издръжка между съпрузите и децата, се събират допълнителни такси.

Какви други документи са необходими за развода?

Освен молбата и споразумението, съпрузите следва да представят и:

– Документ за платена държавна такса;
– Удостоверение за сключен граждански брак – оригинал;
– Удостоверения за раждане на родените от брака и непълнолетни деца;
– Нотариални актове или други документи за собственост на недвижими имоти и МПС;
– Служебна бележка за последното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ последното съдебно заседание за определяне на месечната издръжка;
– Комплект документи по образец: Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние, сведения за съпрузите, съобщение за прекратен граждански брак;

Кога и как да поискам прекратяване на осиновяване?

Как да защитим интересите си?